0
Twój koszyk

Regulamin

Regulamin Galerii prowadzonej przez Fundację Nowy Rozdział

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Galerii „Dom dla Sztuki” jest Fundacja Nowy Rozdział, REGON 38915749600000, NIP 7123420105, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wchód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Pod numerem KRS 0000905395, z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, tel. +48 503 428 384, strona internetowa – www.fundacjanowyrozdzial.pl.

2. Korespondencja dotycząca funkcjonowania Galerii i przeprowadzanych aukcji, powinna być kierowana na adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, zaś w przypadku korespondencji e-mail na adres: sekretariat@domdlasztuki.pl

3. Obiekty oferowane przez Galerię można kupować przez sklep internetowy korzystając ze strony www.domdlasztuki.pl w formie aukcji internetowych odbywających się na stronie www.domdlasztuki.pl lub w siedzibie Galerii.

4. Treści prezentowane na stronach Galerii, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

5. Opisy obiektów zamieszczane w ofercie Galerii są zgodne ze stanem faktycznym. Zdjęcia i opisy obiektów oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Galerii stanowią własność intelektualną Galerii lub dysponentów praw autorskich do utworów. Ich wykorzystywanie bez zgody uprawnionych osób może stanowić naruszenie praw autorskich.

6. Wszystkie ceny obiektów znajdujących się w asortymencie Galerii podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Galerii, cen obiektów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych obiektów. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

7. Kupujący otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji nabycia obiektu paragon z kasy fiskalnej, a na życzenie wystawiana jest faktura VAT-marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie zawierania transakcji i podać dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko i adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej) i NIP. Po wysłaniu przesyłki faktury VAT (marża) nie są wystawiane.

8. Przedmiotem sprzedaży są obiekty powierzone przez Sprzedających oraz stanowiące własność Galerii. Zgodnie z oświadczeniami Sprzedających obiekty są wolne od wad prawnych i ograniczeń w dysponowaniu nimi. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte obiektów oferowanych przez Galerię do sprzedaży.

9. Galeria przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

10. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Galerię na rzecz Kupujących polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego konta w Galerii, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii za ceny podane na jej odpowiednich podstronach.

11. Osoba chcąca zawrzeć z Galerią umowę o założenie konta w Galerii powinna wejść w zakładkę „moje konto” dostępną z ekranu głównego Galerii, wprowadzić poprawnie nazwę użytkownika, swój adres e-mail oraz hasło dostępu do konta, a następnie kliknąć przycisk „zarejestruj się”. Na adres podany w trakcie rejestracji zostanie przesłana informacja potwierdzająca założenie konta.

12. Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Kupującego w każdym czasie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail Galerii wskazany w pkt 2 Regulaminu lub w innej formie dostarczony Galerii. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Galerię.

Galeria może wypowiedzieć umowę o założenie konta w następujących sytuacjach:

  1. zakończenia prowadzenia Galerii,
  2. podania przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie konta w Galerii rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

13. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu konta służyć do logowania się na nie. Aby się zalogować należy wejść w zakładkę „moje konto”, wprowadzić nazwę użytkownika lub podany podczas procesu rejestracji adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk „zaloguj się”.

14. Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.

15. Kupujący powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Galerii, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

16. Po założeniu konta, Kupujący ma możliwość edycji swoich danych adresowych oraz podglądu historii i szczegółów zamówień.

17. Galeria stosuje obowiązujące standardy ochrony danych osobowych – odrębny regulamin.

18. Warunkiem sprzedaży dzieła jest akceptacja przez Sprzedającego niniejszego Regulaminu.

19. Warunkiem zakupu dzieła jest akceptacja przez Kupującego niniejszego Regulaminu.

20. W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 737 499 947 lub na adres e-mail: sekretariat@domdlasztuki.pl.

21. Do korzystania z Galerii nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

22. Do prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w odrębnym regulaminie.

23. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Galerią, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Galerię o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Galerii podany w postanowieniu pkt 2 Regulaminu).

Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej niniejszego regulaminu (https://www.domdlasztuki.pl/regulamin/), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W przypadku odstąpienia od umowy Galeria zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Galerię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Galeria dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Galeria może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania obiektu lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać lub przekazać obiekt do Galerii niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle obiekt przed upływem terminu 14 dni.

Koszty zwrotu obiektu ponosi Konsument.

24. Galeria informuje, że ma obowiązek dostarczyć obiekt wolny od wad.

Jeżeli zakupiony obiekt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Galeria. Kupujący powinien przesłać obiekt do Galerii w sposób z nią uzgodniony na adres Galerii. Obiekt powinien zawierać oryginalne lub zastępcze opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Do reklamowanego obiektu należy dołączyć dowód zawarcia umowy.

Reklamacje można składać pisemnie na adres Galerii podany w postanowieniu pkt 2 Regulaminu lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym w pkt 1 Regulaminu.

W reklamacji należy podać dane Konsumenta, oznaczenie zamówienia (tj. dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Galeria weryfikuje zgłoszoną reklamację.

Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Galerię.

Jeżeli obiekt nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacji Galeria uprawniona jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie obiektu.

25. W przypadku nabycia obiektu przez Kupującego, który nie jest Konsumentem, Galeria wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

26. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy obiektów sprzedawanych na aukcjach, które odbywają się w siedzibie Galerii.

Regulamin sprzedaży dzieł w sklepie internetowym Galerii

1. Sprzedaż obiektów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia wyłącznie po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu do konta i po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W celu dokonania zakupu w sklepie (www.domdlasztuki.pl) należy wybrać z oferty bieżącej poszukiwany obiekt i kliknąć na jego zdjęcie, a następnie podążać za wskazaniami ukazującymi się na monitorze.

3. Aby złożyć zamówienie należy przejść na kartę wybranego obiektu, klikając w przycisk „dodaj do koszyka”, a następnie w „zobacz koszyk” lub w ikonkę „koszyka” widocznej na górze ekranu po prawej stronie i wybrać sposób dostawy. Następnie należy kliknąć w „Przejdź do płatności” i dodać dane personalne, wybrać kraj, wprowadzić adres dostawy i numer telefonu – opcjonalnie. Jeśli adres dostawy ma być inny niż adres Kupującego należy zaznaczyć pole „wysłać na inny adres” i uzupełnić dane. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności i kliknąć w pole „kupuję i płacę”.

4. Płatności za zakupiony obiekt mogą być dokonywane przelewem lub on-line za pomocą operatora płatności Paynow, zgodnie z instrukcją podawaną na stronie www.

5. Zakupiony obiekt wysyłany jest do nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu należności lub innym terminie ustalonym z Kupującym.

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

Możliwy jest także osobisty odbiór obiektów z Galerii pod adresem wskazanym w pkt 1 Regulaminu po ustaleniu terminu odbioru.

6. Obiekty wysyłane są kurierem. W przypadku ekspedycji poza granice Polski jej koszty ponosi kupujący.

Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Koszty związane z realizacją płatności i dostawą dzieła sztuki ponosi Kupujący.

Galeria informuje, że Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zaleca się sporządzenie protokołu szkody.

Regulamin aukcji organizowanych przez Galerię

1. Organizatorem aukcji jest Galeria.

2. Aukcje odbywają się w terminach podanych na stronie www.domdlasztuki.pl w zakładce aukcje.

3. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami. Galeria ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniach w czasie licytacji.

4. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną przez Galerię na stronie internetowej Galerii www.domdlasztuki.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram prowadzonych przez Galerię, co najmniej 7 dni przed aukcją.

5. Udział w aukcji nie wiąże się z obowiązkiem wpłaty wadium.

6. Udział w aukcji jest możliwy tylko po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.

7. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej i prowadzona jest w górę. Chęć zakupu dzieła należy zgłosić poprzez wpisanie kwoty i kliknięcie w przycisk „złóż ofertę” za pośrednictwem internetu – www.domdlasztuki.pl Galeria nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powodujące brak połączenia internetowego w czasie licytacji.

8. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 18%.Podatek VAT liczony od marży jest wliczony w ww. opłatę. Dzieło uważa się za sprzedane po wpłaceniu całej należnej kwoty na konto Galerii. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, najdalej 48 godzin po jej zakończeniu. Płatności za wylicytowany obiekt mogą być dokonywane przelewem lub on-line, zgodnie z instrukcją podawaną na stronie www.

Po wygraniu aukcji kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem wygrania aukcji oraz linkiem przenoszącym do koszyka w celu opłacenia zamówienia. Po przeniesieniu na stronę koszyka należy podać dane personalne, wybrać kraj, wprowadzić adres dostawy i numer telefonu – opcjonalnie. Jeśli adres dostawy ma być inny niż adres Kupującego należy zaznaczyć pole „wysłać na inny adres” i uzupełnić dane. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy wybrać sposób dostawy oraz metodę płatności i kliknąć w pole „kupuję i płacę”.

9. Płatności za zakupiony obiekt mogą być dokonywane przelewem lub on-line, zgodnie z instrukcją podawaną na stronie www.

10. Wylicytowany obiekt wysyłany jest do nabywcy niezwłocznie po otrzymaniu należności za wylicytowane dzieło lub innym terminie ustalonym z kupującym.

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

Możliwy jest także osobisty odbiór obiektów z Galerii pod adresem wskazanym w pkt 1 Regulaminu po uprzednim ustaleniu terminu odbioru.

11. Obiekty wysyłane są kurierem. W przypadku ekspedycji poza granice Polski jej koszty ponosi kupujący.

Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo podczas składania zamówienia na stronie koszyka przed dokonaniem płatności.

Koszty związane z realizacją płatności i dostawą dzieła sztuki ponosi Kupujący.

Galeria informuje, że Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zaleca się sporządzenie protokołu szkody.

12. W przypadku dzieł wylicytowanych i opłaconych, lecz nieodebranych w terminie ustalonym przez strony Galeria nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 10 PLN dziennie.


Warunki sprzedaży obiektów w Galerii(dotyczy osób sprzedających obiekty)

1. Sprzedający zgłaszają dowolną liczbę obiektów (obrazy, grafiki, fotografie, rzeźby, ceramikę, rysunki) e-mailem na adres sekretariat@domdlasztuki.pl. Zgłoszenie obiektu powinno zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia artysty, dane dzieł: tytuł, technikę wykonania (np. olej, płótno), wymiary w centymetrach (najpierw pion, np. 50.5 x 70 cm) i dobrej jakości zdjęcie cyfrowe obiektu.

Przykład opisu obiektu: Jan Kowalski (ur.1978) Bez tytułu (2008), olej, płótno, 80×100.

2. Sprzedający proszony jest o zaprezentowanie obiektu w siedzibie Galerii lub wysłanie go na adres ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin w celu dokonania kwalifikacji do przyjęcia do Galerii. Kwalifikacja następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania obiektu.

Decyzję o zakwalifikowanie obiektu do sprzedaży podejmuje Galeria.

W przypadku zakwalifikowania obiektu Galeria poinformuje Sprzedającego drogą mailową lub w inny sposób uzgodniony wcześniej ze Sprzedającym.

3. W przypadku zakwalifikowania obiektu do sprzedaży Sprzedający proszony jest o zdeponowanie obiektu w Galerii na ustalony przez strony czas, przekazując tym samym czasowo swe prawo własności. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, przyjmuje się, że tym terminem jest okres 1 roku.

W przypadku nie zakwalifikowania obiektu Galeria poinformuje Sprzedającego drogą mailową lub w inny sposób uzgodniony wcześniej ze Sprzedającym.

Zwrot dzieła nastąpi przeciągu 14 dni kurierem na adres podany przez Sprzedającego na koszt Galerii lub można go odebrać osobiście po ustaleniu terminu.

4. Galeria wycenia obiekt. Przy dokonywaniu wyceny galeria może wziąć pod uwagę cenę zaproponowaną przez Sprzedającego, jednak nie jest tą propozycją związana. W przypadku sprzedaży obiektu na aukcji wycena polega na ustaleniu tzw. ceny gwarancyjnej, a więc minimalnej kwoty, którą Sprzedający otrzyma w przypadku sprzedaży obiektu na aukcji. Cena gwarancyjna nie może być zmniejszona bez zgody Sprzedającego i ma charakter poufny.

5. Sprzedający otrzymuje kwit sprzedaży komisowej potwierdzający zdeponowanie obiektu w Galerii i stanowiący podstawę wypłacenia należności po sprzedaży. W kwicie komisowym podane są ustalone przez strony kwoty gwarancyjne.

6. W przypadku sprzedaży obiektu na aukcji Galeria pobiera prowizję w wysokości 20% od wylicytowanej ceny („cena wylicytowana”). Podatek VAT wliczony jest w prowizję Galerii. Prowizja nie może pomniejszyć ceny gwarancyjnej ustalonej ze Sprzedającym. W praktyce oznacza to, że jeżeli wylicytowana cena nie daje Galerii 20% prowizji, to pobiera się ją w niższej wysokości, nie naruszając ceny gwarancyjnej należnej Sprzedającemu. Wypłata należności dokonywana jest w formie przelewu na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy po upływie 7 dni od daty otrzymania wylicytowanej ceny przez Galerię.

7. Jeżeli Sprzedający zdecyduje się wycofać obiekt ze sprzedaży we wcześniejszym niż ustalono terminie zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5% ceny gwarancyjnej, nie mniej niż 100 PLN. Wycofanie dzieła możliwe jest 1 tydzień przed terminem aukcji.

8. Niesprzedane obiekty mogą zostać ponownie zaoferowane do sprzedaży w drodze aukcji organizowanych przez Galerię lub za pośrednictwem sklepu internetowego Galerii.

9. Osobą koordynującą przygotowania do aukcji jest Marcela Gorajska, kontakt e-mail: sekretariat@domdlasztuki.pl

Regulamin obowiązuje od 01.12.2022 r do odwołania.

Lublin, 01.12.2022 r